SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Súčasnosť

Obec Chmeľová sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec, v okrese Bardejov.
Od okresného mesta je vzdialená 13 km severným smerom a leží na hlavnom cestnom ťahu k hraničnému priechodu Becherov - Konieczna do Poľskej republiky.
Prírodný charakter krajiny zaraďuje katastrálne územie obce k typom s potenciálom pre poľnohospodársku výrobu.
Obec je rozostavaná pravidelne pozdĺž obidvoch brehov potoka. Sieť miestnych komunikácií je zo živičných materiálov.
Doterajšia zástavba sa zahusťuje využívaním voľných pozemkov. Chotár obce o rozlohe 1243 ha sa rozprestiera v nadmorskej výške od 350 do 420 m n.m. a z celkovej výmery pôdy je 446 ha lesa.
V Chmeľovej máme ďalšie lepšie cesty Obci Chmeľová sa podarilo v roku 2010 získať nenávratný finančný príspevok v rámci skupiny opatrení 3.4 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na rekonštrukciu miestnych komunikácií v rozsahu štyroch hlavných vetiev, v dĺžke takmer 3 km.
V posledných novembrových dňoch obec rekonštruovala z vlastných zdrojov aj ďalšie vetvy obecných komunikácií v rozsahu cca 1,15 km, čím sa zlepšil a umožnil pohyb po cestách obce bez výtlkov, či iných nežiaducich zábran aj v jej okrajových častiach.
Takmer 90 % obecných komunikácií sa ukázala v novom šate, ktorému sa tešia obyvatelia obce ako aj mládež, využívajúca nový asfaltový koberec na bicyklovanie, korčuľovanie, ale aj večerné prechádzky malebným údolím po oboch stranách potoka Kamenec.
Veríme, že v dohľadnej dobe sa podarí dokončiť aj zostávajúcich cca 10 % vedľajších ciest, pozostávajúcich z prístupových uličiek k rodinným domom.

F i n a n č n é d o t á c i e a g r a n t y zabezpečené pre obec Chmeľová v rokoch 2007 – 2010
Zdroj: Finančná čiastka Rok 2 0 0 7 Environmentalný fond 3 500 000,- Sk - domové čistiarne odpad.. vôd Ministerstvo financií SR 66 000,- Sk - rekonštrukcia obecného rozhlasu Úrad vlády SR 200 000,- Sk - výmena okien MŠ Konto ORANGE 50 000,- Sk - detské preliezačky, lavičky Program onovy dediny 71 000,- Sk - chodník pre peších /projekt a geoplán/ Ministerstvo kultúry SR 12 000,- Sk - vystúpenie divadla Krajský úrad Prešov 4 588,50 Sk - vojnové hroby
Rok 2 0 0 8 Environmentalný fond 2 000 000,- Sk - domové čistiarne odpad. vôd Úrad vlády SR 100 000,- Sk - autobusova zastávka a cestné priepusty Ministerstvo kultúry SR 20 000,- Sk - vystúpenie divadla Ministerstvo školstva SR 1 080 000 ,-Sk - výmena okieb a dverí,soc,zar.v ZŠ
Rok 2 0 0 9 Min.kultúry SR 660 € /20 000 Sk/ - Dni chleba MF SR 46 000 € /1 385 796 Sk/ - oprava kultúrneho domu Predseda vlády 4 000 € /120 504 Sk/ - oprava strechy kultúrneho domu
Rok 2 0 1 0 Eurofondy + štátny zdroj 14 % 185 000 € + 25 900 € - rekonštrukcia obecných ciest / 5 573 310 Sk+ 780 264 Sk/ Enviromentálny fond 60 000 € /1 807 560 Sk/ - domové čistiarne odpad..vôd DOTERAJŠIE AKTIVITY A INICIATÍVY OBCE CHMEĽOVÁ OD ROKU 1 9 9 7

Ž i v o t n é p r o s t r e d i e *Kúpa plechových a plastových popolníc, zavedenie a triedenie zberu odpadov *Likvidácia starých čiernych skládok odpadov pred obcou a za obcou *Plynofikácia celej obce *Kúpa a napojenie čističiek odpadových vôd pri hasičskej zbrojnici a OcÚ *Realizácia 45 ks domových ČOV pre domácnosti *Úpravy koryta potoka Kamenec po povodniach *Nové napojenie vody a vybudovanie vodomernej šachty pri OcÚ *Oplotenie vodojemu a záchytov vody v spolupráci s vodárňami, postupná výmena starého vodovodu *Pravidelné čistenie splavov vody, nová regulácia betónovými dielcami pri Prihatnemu, Juristovi, Ratvajovi,Paňkovej *Hospodárenie v obecnom lese *Osadenie prvkov detského ihriska pri hasičskej zbrojnici

V ý s t a v b a a v y b a v e n i e o b c e - Nadstavba hasičskej zbrojnice a vybavenie pre klub mladých, knižnicu a ubytovanie - Výstavba nových zastávok autobusu pri ZŠ a KD - Verejné osvetlenie rozšírenie o 20 svetiel a úplná výmena za nízkoenergetické - Výstavba a rekonštrukcia mostov pri Dinisovi, Dzubákovi č.118 a pri mlyne - Miestnosť pre zosnulých v chráme s vybavením + vozík - Poštové stredisko v MŠ, zriadenie a príprava - Plynofikácia a rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu - Výstavba nových WC v kultúrnom dome - Parkovisko pri cerkvi - Chodníky pri materskej a základnej škole - Výmena okien na OcÚ, náter strechy výroba mreží na oknách OcÚ a MŠ - Chodník a panelová cesta na cintoríne - Výmena oplotenia a vstupných brán na cintoríne - Oplotenie dvora materskej školy /od Slimákovej/ - Dopravné značky, maľovanie rozhlasových stĺpov a mostov, rozšírenie rozhlasov, schody a zábradlie pri Stopovi /pod ZŠ/ - Oprava obecných ciest, po plynofikácií , opravy dier a prasklín - Kúpa malotraktora, motorovej píly, krovinorezu, vŕtačky, kosačiek, sekačky na konáre, snehového pluhu, počítačov OcÚ, faxu,vybavenia kuchyne kultúrneho domu - Zriadenie a vybavenie internetového klubu a knižnice v hasičskej zbrojnici -Komplexná výmena verejných rozhlasov a vodičov - Búranie starej krčmy -Čiastočná rekonštrukcia vodovodu cez vod.spoločnosť -Nový priepust pri Sabolovej -Rekonštrukcia priepust pri fare -Nový priepust pri Demjaničovi -Chodník pri OcÚ a pošte -Osvetlenie cerkvi -Prístrešok na pošte - Rekonštrukcia kultúrneho domu – Rekonštrukcia a výsadba na cintoríne z 1. svet. vojny - Nový asfaltový povrch pri kultúrnom dome - Rekonštrukcia prístupových komunikácií k rodinným domom (2 úseky) – Altánok a nové prvky detského ihriska pri OcÚ – Altánok a vonkajšie cvičiace prvky na hornom konci obce – Altánok, info tabuľa, stôl a prvky detského ihriska na dolnom konci obce – Nové prvky destského ihriska na školskom dvore MŠ - Výmena ústredného vykurovania v materskej škole – Rekonštrukcia WC a zateplenie stropu v MŠ – Nový system vykurovania telocvične bývalej ZŠ – Nový system vykurovania prízemia bývalej ZŠ (sever) – Nové chodníky na cintoríne - Doplnenie vybavenia kultúrneho domu -

Š k o l s t v o *Plynofikácia základnej školy *Plynofikácia materskej školy *Rekonštrukcia v ZŠ /učebňa chémie, WC, komín, náter strechy, kotolňa/ *Výmena okien, dverí, nábytku, podláh v kuchyni, dažďových zvodov v MŠ *Výmena kuchynskej linky, plynových pecí a vetrania v kuchyni MŠ *Kúpa 2ks počítačov, televízor, varhany a iné doplnky v MŠ *Prevzatie financovania riadenie MŠ a ZŠ od roku 2002 *Výroba 8ks krojov pre spevácku skupinu pi ZŠ a kultúrne aktivity školy v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci *0prava fasády MŠ *Kompletná výmena okien a dverí v ZŠ,rekonštrukcia WC,prehradenie suterénu 2x

T e l o v ý c h o v a a p o ž i a r n i c t v o *Pravidelné financovanie futbalového oddielu *Príprava a plynofikácia posilovne pod kultúrnym domom *Kúpa stolnotenisového stola *Kúpa požiarnej striekačky, hadíc a uniforiem *Podporovanie hasičského športu na súťažiach

O s t a t n é a k t i v i t y a r e p r e z e n t á c i a o b c e *Návrh, príprava a vysvätenie erbu obce, vydanie publikácie o histórii obce *Organizovanie folklórnych slávností *Organizovanie športových a kultúrnych poduj atí /deň matiek, privítanie detí, gratulácie jubilantom, peňažné poukážky pre domácnosti, *Zmĺčovanie pozemkov *Starostlivosť o cintorínske záležitosti *Opatrovateľská služba *Aktivačné práce nezamestnaných občanov v obci *Oficiálna cezhraničná spolupráca s Gminou Uscie Gorlickie /Poľsko/ a spolupráca ZŠ Chmeľová a ZŠ Gladiszow / Poľsko/ *Spolupráca s mestom Bardejov, Agentúrou životného prostredia Prešov a Vidieckym parlamentom na Slovensku *Spracovanie územného plánu a program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce *Obec má vypracované projekty a vydané stavebné povolenia na rekonštrukciu centra obce, výstavbu chodníka pri hlavnej ceste, 1. etapu- 71 domových ČOV *Obec je členom Mikroregiónu Makovica/ 18 obcí /

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30